Doctor of Business Administration (DBA)

STUDIJNÍ PROGRAM General Management

Studijní program Doctor of Business Administration.
Obor i téma závěrečné práce bude uveden na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem DBA.

Studijní obor General management je oborovou specializací studijního programu Doctor of Business Administration (DBA). Zvolená oborová specializace bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem DBA.

SYLABUS STUDIJNÍHO OBORU GENERAL MANAGEMENT

Studijní tematické bloky studijního programu General management

  • Studijní tematický blok Strategický management. Student si osvojí především praktickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management, se zaměřením na komplexní management.
  • Studijní tematický blok Manažerské kompetence – student si osvojí základní teoreticko-praktická východiska výkonu vrcholové manažerské funkce a dále poznatky z oblasti metod a technik manažerské práce, a to jednak v rovině mezilidských vztahů a jednak ve vztahu k vlastní osobě.
  • Studijní tematický modul Manažerská ekonomika – v rámci tohoto studijního modulu je pozornost věnována oblastem komplexní manažerské ekonomiky, problematice majetkové a kapitálové struktury podniku; nákladů, výnosů a zisku; finančního řízení podniku a investičním schématům.


PROFIL ABSOLVENTA

studijního oboru

Absolvent studijního oboru „General management“ je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon vrcholové manažerské práce v různých sektorech ekonomiky. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, ekonomiky organizace, marketingu, projektového a strategického řízení.

Pro úspěšné absolvování studijního oboru General management student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba závěrečné disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentu přidělen vedoucí disertační práce z řad docentů a profesorů působících na Fakultě.

Absolvování jednoho tematického studijního modulu „General management“, který tvoří základ studijního programu Doctor of Business Administration.

Absolventi programu DBA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu DBA v studijním oboru General management, opravňujícím užívání titulu DBA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu DBA, absolvované studijní bloky, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Doctor of Business Administration (DBA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice.

Tento program DBA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program DBA Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

DETAILY

distančního studia programu Doctor of Business Administration (DBA) v online formě

Studium programu DBA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických blok§, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia programu DBA v distanční – online formě je 49 000,- Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium DBA programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium program DBA v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:

DOKUMENT KE STAŽENÍ
METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM
(PDF; 570 kB)

INFORMAČNÍ BROŽURA KE STAŽENÍ
INFORMAČNÍ LEAFLET DBA

(PDF; 990 kB)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

programu Doctor of Business Administration (DBA)

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

On-line
FORMULÁŘ

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Přihláška
ve formátu DOCX

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

PŘIHLÁŠKA DOCX

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl


REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Business Administration (MBA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů."

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MBA


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

2020 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.